Privacyverklaring

Geachte bezoeker van onze website,

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en
gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te
voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of
diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen
toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te
voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen
factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de
overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde
werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw
gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u
hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk
één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan
zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar
waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met
de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na
afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe
aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het
wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te
wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken
tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of
overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich
wenden tot:

De Smidse BV,

Westervoortsedijk 95,

6827 AW te Arnhem.

administratie@desmidsemetaal.nl

tel.026-4426739.

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en
gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.